Class Schedule

 

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

Mini Monkeys BJJ 
(5-7yrs)
5:00 - 5:30 PM

Jr. Jiu Jitsu 1
(8-12yrs)
5:45 - 6:30 PM

Jr. Jiu Jitsu 2
(8-12yrs)
6:45 - 7:30 PM

Adult Jiu Jitsu
7:45 - 8:45 PM

Tiny Thaigers Muay Thai 
(5-7yrs)
5:00 - 5:30 PM

Jr. Muay Thai 1
(8-12yrs)
5:45 - 6:30 PM

Jr. Muay Thai 2
(8-12yrs)
6:45 - 7:30 PM


Adult Muay Thai
7:45 - 8:45 PM

Mini Monkeys BJJ 
(5-7yrs)
5:00 - 5:30 PM

Jr. Jiu Jitsu 1
(8-12yrs)
5:45 - 6:30 PM

Jr. Jiu Jitsu 2
(8-12yrs)
6:45 - 7:30 PM

Adult Jiu Jitsu
7:45 - 8:45 PM

Tiny Thaigers Muay Thai 
(5-7yrs)
5:00 - 5:30 PM

Jr. Muay Thai 1
(8-12yrs)
5:45 - 6:30 PM

Jr. Muay Thai 2
(8-12yrs)
6:45 - 7:30 PM


Adult Muay Thai
7:45 - 8:45 PM

Competition BJJ
(Junior & Adult)
6:00 - 7:00 PM

Mixed Martial Arts
(Junior & Adult)

7:00 - 8:00 PM